วันเสาร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: งานบุคลากร
ใบลาไปต่างประเทศ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 27/02/2018 08:16 ดาวน์โหลด: 147 ดาวน์โหลด (225KB)
ใบลาพักผ่อน
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 27/02/2018 08:17 ดาวน์โหลด: 134 ดาวน์โหลด (273KB)
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือรับรองการทำงาน
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 27/02/2018 08:18 ดาวน์โหลด: 126 ดาวน์โหลด (290KB)
บันทึกข้อความขออนุญาตกลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 27/02/2018 08:19 ดาวน์โหลด: 130 ดาวน์โหลด (213KB)
ใบขออนุญาตลงเวลาสายของบุคลากรสายสนับสนุน
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 27/02/2018 08:21 ดาวน์โหลด: 131 ดาวน์โหลด (302KB)
ใบขออนุญาตลงเวลาสายของบุคลากรสายวิชาการ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 27/02/2018 08:22 ดาวน์โหลด: 149 ดาวน์โหลด (304KB)
ใบลาป่วยหรือลากิจ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 11:26 ดาวน์โหลด: 144 ดาวน์โหลด (328KB)
ใบรายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 11:27 ดาวน์โหลด: 125 ดาวน์โหลด (345KB)
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 13:01 ดาวน์โหลด: 131 ดาวน์โหลด (869KB)
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ)
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 14:05 ดาวน์โหลด: 166 ดาวน์โหลด (1.15MB)
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 14:06 ดาวน์โหลด: 124 ดาวน์โหลด (806KB)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 14:08 ดาวน์โหลด: 125 ดาวน์โหลด (328KB)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 14:10 ดาวน์โหลด: 126 ดาวน์โหลด (812KB)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 14:11 ดาวน์โหลด: 134 ดาวน์โหลด (656KB)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 14:16 ดาวน์โหลด: 132 ดาวน์โหลด (798KB)
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 652,223 ผู้เยี่ยมชม