วันเสาร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: งานการเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
-
License: BPC O/S: เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:15 ดาวน์โหลด: 141 ดาวน์โหลด (852KB)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:17 ดาวน์โหลด: 158 ดาวน์โหลด (847KB)
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:18 ดาวน์โหลด: 125 ดาวน์โหลด (866KB)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:20 ดาวน์โหลด: 131 ดาวน์โหลด (378KB)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:21 ดาวน์โหลด: 125 ดาวน์โหลด (270KB)
ใบมอบฉันทะ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:21 ดาวน์โหลด: 117 ดาวน์โหลด (404KB)
ใบสำคัญรับเงิน
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:22 ดาวน์โหลด: 128 ดาวน์โหลด (252KB)
ใบสำคัญสำหรับวิทยากร
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:23 ดาวน์โหลด: 120 ดาวน์โหลด (309KB)
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 652,222 ผู้เยี่ยมชม