วันเสาร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน



ไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: งานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:27 ดาวน์โหลด: 143 ดาวน์โหลด (559KB)
แบบฟอร์มขออนุญาตเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:28 ดาวน์โหลด: 139 ดาวน์โหลด (505KB)
ใบส่งคืนครุภัณฑ์
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 10:29 ดาวน์โหลด: 130 ดาวน์โหลด (364KB)
ใบยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุ
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2018 15:17 ดาวน์โหลด: 129 ดาวน์โหลด (290KB)
แบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์
-
License: BPC O/S: - เวอร์ชั่น: 1
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2018 10:34 ดาวน์โหลด: 132 ดาวน์โหลด (296KB)
แสดงผลในเวลา: 0.00 วินาที 652,221 ผู้เยี่ยมชม