ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::แนะนำฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)::

ชื่อรายละเอียดURL

ACS Journals
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 38 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDFhttp://pubs.acs.org/

ABI / INFORM
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles, รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารธุรกิจที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) อีก 30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI / Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น
http://search.proquest.com/autologin
ProQuest Dissertations and Theses เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน http://portal.acm.org/dl.cfm

IEEE / IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation จาก 2 สำนักพิมพ์ คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) มีสิ่งพิมพ์รวมกันมากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน http://www.ieee.org/ieeexplore

Springer Link
เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้นhttp://www.springerlink.com/

Web of Science
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัญชา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารมากกว่า 10,000 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบันhttp://isiknowledge.com

Summon
เป็นเทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ระบบ Web–scale discovery ในการเชื่อมโยงแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สืบค้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ ได้พร้อมกันกว่า 10 ฐานข้อมูล จากการสืบค้นเพียงครั้งดียว เช่น ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, American Chemical Society, BioOne, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertations & Theses Full Text, SpringerLink, Science Direct, Web of Science เป็นต้นhttp://rmutt.summon.serialssolutions.com/

ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิกเท่านั้นhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/

EBSCO Discovery Service (EDS)
คือ การสืบค้นหน้าจอเดียวที่รวมทุกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ. บอกรับ ไม่ว่าจะเป็น ScienceDirect, ISI Web of Science, ProQuest Dissertation รวมทั้ง EBSCO eBooks (NetLibrary) สามารถสืบค้นทุกฐานข้อมูลได้จากที่บ้าน โดยใช้
UserID : rmutr
Password : aritrmutr
http://search.ebscohost.com/

2ebook
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย http://www.2ebook.com/

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สมาชิกของ RMUTL e-Library สามารถเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเวปไซต์ elibrary.rmutl.ac.th สมาชิกสามารถค้นหาโดยคีย์เวิร์ด ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง จากหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่มีอยู่ในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเท่านั้นhttp://ebook.rmutr.ac.th/