ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด::

- ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้มหนังสือ หรือเอกสารส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด หากมีสิ่งของดังกล่าวให้นำมาฝากกับทางจุดรับฝากของ
- ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าใช้บริการ
- แต่งกายสุภาพ และถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบที่ชั้นวางรองเท้า
- ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ห้ามสูบบุหรี่
- หนังสือเมื่ออ่านเสร็จให้นำไปวางไว้ที่พักหนังสือ
- หนังสือพิมพ์ และวารสารเมื่ออ่านเสร็จนำเก็บที่เดิม
- ในการขอยืม - คืนทรัพยากรสารนิเทศ หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้เข้าแถวใช้บริการตามลำดับก่อนหลัง
- หนังสือทุกชนิดในห้องสมุดเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันดูแลรักษา
- ห้ามนำหนังสือทุกชนิดออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
- ห้ามขูดขีด ขีดเขียน ฉีก ตัด ทำสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนอุปกรณ์ /ทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด
- ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของ / ทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิดที่ยืมห้องสมุด ที่จุดตรวจสิ่งของก่อนออกนอกห้องสมุดทุกครั้ง
- หากผู้ใช้บริการต้องการขอเสนอซื้อทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด สามารถกรอกแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารนิเทศและแสดงความคิดเห็น ได้ตลอดเวลาทำการ