ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::บุคลากรห้องสมุด::


        นางสาวธิดารัตน์  คุ้มประดิษฐ
หัวหน้างานห้องสมุด
        นางสาวเมทะนี  ก่ำกองกูล
บรรณารักษ์
        ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ภัสสรณ์   ฤทธิ์คำรบ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
        นางสาวศิขรินรัตน์  สมมิตร
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
        ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงทิพย์  พลับแก้ว
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
        นายวิรุฬห์  เจริญเมือง
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด