เผยแพร่บทความวิจัย

2555

 • การปฏิบัติการตรวจสอบภายในด้านการดูแลกำกับกิจการที่ดี Download
 • การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการผ่าตัดปลูกถ่ายไต Download
 • การเลี้ยงปลากระพงขาวบ่อน้ำกร่อย และบ่อน้ำเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download
 • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี Download
 • การศึกษาความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณพิตศึกษา สาขาวิชาบัญชีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเสรีใน AEC Download
 • ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบด้านสังคม Download
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก ผู้ส่งมอบ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า Download
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชน Download
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบัญชีสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตกระดาษ Download
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสวิทช์ปลั๊กและอุปกรณ์ไฟฟ้า l Download
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้ในองค์การ Download
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร Download
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรมทรรวังไกล Download
 • ปัจจัยที่สร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทไทยรวมทุนคลังสินค้าจำกัด Download
 • การเพิ่มประสิทธิภาพองค์การโดยการจ้างงานภายนอก Download
 • ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Download
 • วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน Download
 • คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการพึงประสงค์เมื่อเข้าสู่ประชาคม Download
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน Download
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน Download
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้กับระดับองค์การการเรียนรู้ Download

2554

 • การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด Download
 • การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง Download
 • ปัจจัยจูงใจในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทเมืองทองมหาชัย Download
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน กรณีศึกษา_ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย Download
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณในเขตกรุงเทพมหานคร Download
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงสมองในเขตกรุงเทพมหานคร Download
 • การศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน Download
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางการบัญชี Download
 • ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในการปฏิบัติงานบัญชีที่มีต่อมาตรฐานรายงานทางการเงิน Download
 • ทักษะทางวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร Download
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้บริโภคในเขต กทม. Download

2553

 • การบริหารการเพิ่มคุณภาพโดยใช้ TQM กรณีศึกษาบริษัทปลาทูดีไซน์จำกัด Download
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที
102,363 ผู้เยี่ยมชม