วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.3 ร่างขอบเขตTORเครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.4 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.4.1 บัญชีรายการวัสดุประกอบจุดติดตั้งแยกตามโซน คลิกที่นี่
2.4.2 แบบแผนผัง คลิกที่นี่
2.5 ประกาศ-e-biddingครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.6 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.3 ร่างขอบเขตTORเครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.4 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.4.1 บัญชีรายการวัสดุประกอบจุดติดตั้งแยกตามโซน คลิกที่นี่
2.4.2 แบบแผนผัง คลิกที่นี่
2.5 ร่างประกาศ-e-biddingครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
2.6 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสาย คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
ประกาศ1. ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
2. รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
3. ประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
ประกาศ1. ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
2. ร่างขอบเขตTORเครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
3. รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
4. ร่างประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานห้องสมุด
รับสมัครงานคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2563 คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
2. กำหนดการรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
3. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำหรับวุฒิ ม.6
4. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำหรับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ปวส. หรือ เทียบเท่า
5. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนงานห้องสมุด)
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 679,084 ผู้เยี่ยมชม