วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
ประกาศ1. ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
2. รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
3. ประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
ประกาศ1. ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
2. ร่างขอบเขตTORเครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
3. รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
4. ร่างประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานห้องสมุด
รับสมัครงานคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2563 คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
2. กำหนดการรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
3. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำหรับวุฒิ ม.6
4. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำหรับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ปวส. หรือ เทียบเท่า
5. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนงานห้องสมุด)
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
ประกาศ1. ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาคลิกที่นี่
2. ร่างขอบเขตTORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาคลิกที่นี่
3. รายละเอียดห้องปฏิบัติการสอนภาษาแบบอัจฉริยะคลิกที่นี่
4. ร่างประกาศ e-bidding(ห้องปฏิบัติการภาษา)คลิกที่นี่
5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการภาษา)คลิกที่นี่
ประกวดราคาเช่า รายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศ1. ประกาศ-e-biddingเช่าคอมพิวเตอร์ 2 คลิกที่นี่
2. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-เช่าคอมพิวเตอร์ 2 คลิกที่นี่
3. รายละเอียดประกอบการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 คลิกที่นี่
4. ตารางแสดงวงเงินจัดเช่าคอมพิวเตอร์ 2 คลิกที่นี่
การกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศสำหรับรายเก่า
1. กำหนดการรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปีที่ 2 - ปีที่ 4) คลิกที่นี่
2. เอกสารบันทึกโครงการจิตอาสา กยศ.2-61 คลิกที่นี่
3. รูปถ่ายกิจกรรมจิตอาสา คลิกที่นี่

สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1. กำหนดการรายใหม่และรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่
2. เอกสารบันทึกโครงการจิตอาสา กยศ.2-61 คลิกที่นี่
3. รูปถ่ายกิจกรรมจิตอาสา คลิกที่นี่
4. รายการเอกสารสำหรับการขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
5. กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ) - ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
6. กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ คลิกที่นี่
7. กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา คลิกที่นี่
8. แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่
9. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืม คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 641,361 ผู้เยี่ยมชม