วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
รับสมครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
ประกาศเรื่องการเข้าพักอาคารหอพักฝึกอบรม(รัตนโกสินทร์เพลส)
ประกาศกองกิจการพิเศษ ขอแจ้งเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าพักอาคารหอพักฝึกอบรม(รัตนโกสินทร์เพลส) หรืออาคารปฏิบัติการสันทนาการ ตามเอกสารดังแนบ คลิกที่นี่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม จํานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ1 ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์ห้องประชุม คลิกที่นี่
2 ร่างขอบเขตTORครุภัณฑ์ห้องประชุม คลิกที่นี่
3 TORรายละเอียดครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม-1-ระบบ คลิกที่นี่
4 ประกาศ-e-biddingห้องประชุม คลิกที่นี่
5 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ห้องประชุม คลิกที่นี่
6 แผนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ห้องประชุม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
ประกาศ1. ประกาศมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกที่นี่
3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย e-bidding คลิกที่นี่
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) คลิกที่นี่
5. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) คลิกที่นี่
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 493,561 ผู้เยี่ยมชม