วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
การกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศสำหรับรายเก่า
1. กำหนดการรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปีที่ 2 - ปีที่ 4) คลิกที่นี่
2. เอกสารบันทึกโครงการจิตอาสา กยศ.2-61 คลิกที่นี่
3. รูปถ่ายกิจกรรมจิตอาสา คลิกที่นี่

สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1. กำหนดการรายใหม่และรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่
2. เอกสารบันทึกโครงการจิตอาสา กยศ.2-61 คลิกที่นี่
3. รูปถ่ายกิจกรรมจิตอาสา คลิกที่นี่
4. รายการเอกสารสำหรับการขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
5. กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ) - ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
6. กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ คลิกที่นี่
7. กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา คลิกที่นี่
8. แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่
9. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืม คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,993 ผู้เยี่ยมชม