วันจันทร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์1. รายชื่อและประกาศแนบท้าย คลิกที่นี่
2. ค่ากิจการนักศึกษา คลิกที่นี่
3. แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษาชาย คลิกที่นี่
4. แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษาหญิง คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ Admissions,เพิ่มเติม2,ทุนเซ็นทรัล เพิ่มเติม2 ประจำปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจรอบเพิ่มเติม 2
ประกาศรายชื่อและกำหนดการพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายคลิกที่นี่
รอบทุนเซ็นทรัล เพิ่มเติม 2
ประกาศรายชื่อและกำหนดการพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายคลิกที่นี่
รอบ Admission
1. ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
2. แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่
3. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
4. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
5. ค่ากิจการนักศึกษา 2559 คลิกที่นี่
6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรอบเพิ่มเติม คลิกที่นี่
4 ปีปกติ
7. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
8. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศจากงานกองทุนกุ้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
ประกาศคุณสมบัติของผู้กู้ยืม คลิกที่นี่
วิธีแก้ไขการตั้งค่ากรณี ค้นหาไม่พบคลิกที่นี่ภาคเรียนที่ 2

แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสา คลิกที่นี่

กำหนดการและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม คลิกที่นี่


ภาคเรียนที่ 1

แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเดิม
กำหนดการและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่
1. กำหนดการและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
2. ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน Rmutr
3. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101
4. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (กยศ. 102)
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)
6. แผนที่การเดินทาง
7. รูปถ่ายลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืม


ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer Version 8, 10 และ 11 เท่านั้น

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ1. ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
2. รหัสนักศึกษา คลิกที่นี่
3. แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
5. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
6. ค่ากิจการนักศึกษา2559 คลิกที่นี่
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรอบเพิ่มเติม คลิกที่นี่
4 ปีเทียบโอน
8. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
9. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
4 ปีปกติ
10. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
11. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ1. ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
2. รหัสนักศึกษา คลิกที่นี่
3. แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
5. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
6. ค่ากิจการนักศึกษา2559 คลิกที่นี่
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรอบโควตา คลิกที่นี่
4 ปีเทียบโอน
8. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
9. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
4 ปีปกติ
10. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
11. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 481,531 ผู้เยี่ยมชม