วันเสาร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รับสมัครงานอ่าน ประกาศ คลิกที่นี่
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผุ้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด คณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ1. รายงานการประชุมการกำหนดคุณลักษณะ คลิกที่นี่
2. ร่างประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่
3. ร่างเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่
4. ร่างกำหนดคุณลักษณะ คลิกที่นี่
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกที่นี่
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ1. ร่างกำหนดTOR เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
2. ร่างคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เช่า 90 เครื่อง คลิกที่นี่
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของคณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครงานอ่านประกาศ ผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตาเพิ่มเติม)
คณะบริหารธุรกิจ1. ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
2. รหัสนักศึกษา คลิกที่นี่
3. แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
5. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
6. ค่ากิจการนักศึกษา 2559 คลิกที่นี่
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรอบโควตาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
8. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
9. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา)
คณะบริหารธุรกิจ1. ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
2. รหัสนักศึกษา คลิกที่นี่
3. แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่
4. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
5. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
6. ค่ากิจการนักศึกษา2559 คลิกที่นี่
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรอบโควตา คลิกที่นี่
4 ปีเทียบโอน
8. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
9. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
4 ปีปกติ
10. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
11. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (ครั้งที่ 3) ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ประกาศประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (ครั้งที่ 3 ) ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประกอบด้วย
1. ห้องสำนักงานคณศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
2. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
3. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวน 1 ห้อง
4. ครุภัณฑ์ห้องเรียนชั้น 3 และ 4 อาคาร 100 ปี จำนวน 6 ห้อง

ประกาศสอบราคา คลิกที่นี่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คลิกที่นี่
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 537,975 ผู้เยี่ยมชม