วันเสาร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (27 ก.ค. 2558)
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ)
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานเทคโนโลยีการศึกษา)
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม)
คณะบริหารธุรกิจ1. รายชื่อนักศึกษาและประกาศแนบท้าย คลิกที่นี่
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
3. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
4. ค่ากิจการนักศึกษา58 คลิกที่นี่
5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายคลิกที่นี่
4 ปีปกติ
6. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
7. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุนเซ็นทรัล
คณะบริหารธุรกิจ1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
3. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
4. ค่ากิจการนักศึกษา58 คลิกที่นี่
5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่
4 ปีปกติ
6. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
7. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ Admissions)
คณะบริหารธุรกิจ1. ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษา คลิกที่นี่
2. แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คลิกที่นี่
3. ขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นี่
4. โครงการเพิ่มพูนความรู้ คลิกที่นี่
5. ค่ากิจการนักศึกษา58 คลิกที่นี่
6. รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบ Admissions คลิกที่นี่
4 ปีปกติ
7. ชาย-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
8. หญิง-แบบฟอร์มค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา คลิกที่นี่
ประกาศจากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่

ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer Version 6, 8, 10 และ 11 เท่านั้น
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ (ครั้งที่ ๔)
ประกาศอ่านประกาศ คลิกที่นี่
อ่านตารางแสดงวงเงิน คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 537,937 ผู้เยี่ยมชม