วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ประกาศจากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่

ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer Version 6, 8, 10 และ 11 เท่านั้น
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ (ครั้งที่ ๔)
ประกาศอ่านประกาศ คลิกที่นี่
อ่านตารางแสดงวงเงิน คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทางภาษา)
ประกาศอ่านประกาศ คลิกที่นี่
อ่านตารางแสดงวงเงิน คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ (ครั้งที่ 1)
ประกาศประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. ประกาศสอบราคา คลิกที่นี่
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกที่นี่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ (ครั้งที่ 1) : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
ประกาศประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับใหม่ ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่ new
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
3. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) ฉบับใหม่ คลิกที่นี่ new
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
รับสมัครงานอ่านประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานห้องสมุด) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 545,570 ผู้เยี่ยมชม