วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
หมวดข่าว
ประกาศ

หมวดหมู่: ประกาศ
จำนวนข่าว: 34
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
· ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
· เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
· ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
· ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
· ประกวดราคาเช่า รายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
· การกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· การกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
· ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
· ประกาศเรื่องการเข้าพักอาคารหอพักฝึกอบรม(รัตนโกสินทร์เพลส)
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม จํานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแนะแนวการศึกษา)
· ประกาศจากงานกองทุนกุ้ยืมเพื่อการศึกษา 2561
· หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
· ประกาศร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
· ประกาศร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
· ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (ครั้งที่ 3) ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
· ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 100 ปี 3 แห่ง ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
· ประกาศจากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
· ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ (ครั้งที่ ๔)
· ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทางภาษา)
· ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ (ครั้งที่ 1)
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ (ครั้งที่ 1) : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์
· ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานไม่ผ่าน
· ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
· ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องรับ หนังสือสำคัญสภาอนุมัติ
· ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องรับ transcript
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 662,434 ผู้เยี่ยมชม