โครงการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง ความล้มเหลว ความสำเร็จและความท้าทายของผู้สอน กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป สู่ทิศทางการพัฒนาในทศวรรษหน้า วันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องอนุกิจวิธูร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ