การประชุมวางแผนการแนะเเนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563