ประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563