การตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพภายในโรงอาหาร ตามแผนปฏิบัติงาน