ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ (ครั้งที่ 1) : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
โพสโดย webmaster เมื่อ May 29 2015 08:59:54
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับใหม่ ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่ new
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
3. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) ฉบับใหม่ คลิกที่นี่ new
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกที่นี่