ประกาศจากงานกองทุนกุ้ยืมเพื่อการศึกษา 2561
โพสโดย webmaster เมื่อ June 28 2016 13:45:03
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม คลิกที่นี่
วิธีแก้ไขการตั้งค่ากรณี ค้นหาไม่พบคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1


สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รายเก่าเดิม)
แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสา คลิกที่นี่
กำหนดการและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม คลิกที่นี่สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่
แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาคลิกที่นี่
1. กำหนดการและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม คลิกที่นี่
2. รายการเอกสารสำหรับการขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 คลิกที่นี่
4. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (กยศ. 102) คลิกที่นี่
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103) คลิกที่นี่
6. แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่
7. รูปถ่ายลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืม คลิกที่นี่


ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer Version 8, 10 และ 11 เท่านั้น