วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
     สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นองค์กรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะ ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศพันธกิจ (Mission)
     1. สนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพ บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
     2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
     3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
     4. รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 701,515 ผู้เยี่ยมชม