วันเสาร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
คณะบริหารธุรกิจ
สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)


ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 


อ.ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


อ.วัชรพล บุญสมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


น.ส.สาวิตรี เสนาพิทักษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 


ผศ.เมธสิทธิ์ พูลดี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี


อ.วันดี หิรัญสถาพร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


ผศ.ชนาธิป วิทาโน
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
 


อ.กฤติกา มาอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อ.ดร.ชัชชุดา จิระนันทิพร
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
 
สายสนับสนุน ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


น.ส.พรรณิภา วีระกิตติสิน
นักวิชาการศึกษา


น.ส.ปรีชยา ปิ่นมะณี
นักวิชาการศึกษา


น.ส.ชไมพร คงโพ
นักวิชาการศึกษา


น.ส.อริษา พลนาค
นักวิชาการศึกษา


น.ส.มนทกานต์ พิระพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สายสนับสนุน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


น.ส.สวัสดิ์ ชมภูจักร์
นักวิชาการศึกษา


นางธวัลรัตน์ สุติคา
นักวิชาการศึกษา
สายสนับสนุน ฝ่ายบริหารและแผน


น.ส.หงษ์สา สมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.วิภาดา เขียนนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.กฤษตะวัน กลั่นกลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.วันวิสา พังงา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 652,242 ผู้เยี่ยมชม