วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)


อ.วันดี หิรัญสถาพร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
 


ผศ.รุจี พาสุกรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


ผศ.จันทนี รุ่งเรืองธนาผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 


อ.ดร.เกวลี แก่นจันดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


อ.สุรัชฎา เมฆขลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 


อ.สัมพันธ์ วรเจริญศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 


อ.ยุทธนา คล้ายอยู่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


ผศ.พรทิพย์ บุญทรง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 


อ.นงลักษณ์ ลัคนทินากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


อ.ดร.ชนากานต์ อินทรสร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 


อ.ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 
 
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 545,602 ผู้เยี่ยมชม