วันเสาร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)


ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 


อ.พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อ.พีรศุษม์ ทองพ่วง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 


อ.ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อ.อรุณวรรณ กัมภูสิริพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 


อ.ดร.พัสกร สิงห์โต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อ.กัลยา รัตนศิวะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 


อ.ธรรญชนก นิลมณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อ.วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 537,808 ผู้เยี่ยมชม