วันเสาร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
โครงสร้าง
.: สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ :.
   1. งานบริหารทั่วไป
     1.1 งานสารบรรณ
     1.2 งานบุคลากร
     1.3 งานประชาสัมพันธ์
     1.4 งานช่วยอำนวยการ
   2. งานแผนและคลัง
     2.1 งานพัสดุ
        2.1.1 งานจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
        2.1.2 งานควบคุมคลัง
     2.2 งานบริหารการเงินและงบประมาณ
        2.2.1 งานการเงินและบัญชี
        2.2.2 งานแผนและงบประมาณ
        2.2.3 งานเบิกจ่าย
        2.2.4 งานประเมินผลและรายงาน
   3. งานบริหารสินทรัพย์
     3.1 งานบริหารสินทรัพย์และรายได้
     3.2 งานอาคารสถานที่
     3.3 งานยานพาหนะ
     3.4 งานบริการรักษาความปลอดภัย
   4. งานบริการการศึกษา
     4.1 งานกิจการนักศึกษา
        4.1.1 งานด้านกีฬา
        4.1.2 งานด้านนักศึกษาวิชาทหาร
     4.2 งานสวัสดิการนักศึกษา
        4.2.1 งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา
        4.2.2 งานด้านบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล
        4.2.3 งานด้านประกันอุบัติเหตุ
     4.3 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
   5. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     5.1 งานทะเบียนนักศึกษา
     5.2 งานระบบฐานข้อมูล
   6. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     6.1 งานเทคโนโลยีการศึกษา
     6.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     6.3 งานห้องสมุด
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 550,542 ผู้เยี่ยมชม