วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
โครงสร้าง
.: สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ :.
   1. งานบริหารทั่วไป
     1.1 ส่วนงานสารบรรณ
     1.2 ส่วนงานบุคลากร
     1.3 ส่วนงานประชาสัมพันธ์
     1.4 ส่วนงานช่วยอำนวยการ
   2. งานแผนและคลัง
     2.1 ส่วนงานพัสดุ
        2.1.1 แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
        2.1.2 แผนกงานควบคุมคลัง
     2.2 ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ
        2.2.1 แผนกการเงินและบัญชี
        2.2.2 แผนกแผนและงบประมาณ
        2.2.3 แผนกเบิกจ่าย
        2.2.4 แผนกประเมินผลและรายงาน
   3. งานบริหารสินทรัพย์
     3.1 ส่วนงานจัดหารายได้
     3.2 ส่วนงานอาคารสถานที่
     3.3 ส่วนงานยานพาหนะ
     3.4 ส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย
   4. งานบริการการศึกษา
     4.1 ส่วนงานกิจการนักศึกษา
        4.1.1 แผนกกีฬา
        4.1.2 แผนกนักศึกษาวิชาทหาร
     4.2 ส่วนงานสวัสดิการนักศึกษา
        4.2.1 แผนกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา
        4.2.2 แผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล
        4.2.3 แผนกประกันอุบัติเหตุ
     4.3 ส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
   5. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     5.1 ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
     5.2 ส่วนงานระบบฐานข้อมูล
   6. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     6.1 ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
     6.2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     6.3 ส่วนงานห้องสมุด
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 701,513 ผู้เยี่ยมชม