วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
คณะศิลปศาสตร์
สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สาขาวิชาศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาจีน


ผศ.ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 


อ.ดร.สมใจ สืบเสาะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผศ.ดร.ชัยชนะ ใจบุญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


น.ส.ภาสินี นาควิเชียร
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 


อ.ดร.ปรมินทร์ ประภาการ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน


อ.ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 


อ.มโนรัตน์ สมคะเนย์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 
สายสนับสนุน ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


น.ส.ศิริวรรณ กาญจนวงศ์
นักวิชาการศึกษา


น.ส.สุภาสิณี บุญประสพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สายสนับสนุน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


น.ส.ชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายรณกฤต ระหว่างสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สายสนับสนุน ฝ่ายบริหารและแผน


น.ส.รังสินี เชาว์อภินันท์
นักวิชาการศึกษา


นายชลนที ราชรุจิทอง
นักวิชาการศึกษา


น.ส.ชลิดา สายสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.หนึ่งฤทัย สายสินธุ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


น.ส.ชนานันท์ สุขเกษมชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,979 ผู้เยี่ยมชม