วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาจีน


อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 


อ.ชูศรี ลีตะภวังค์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


ผศ.พัศนีย์ นันตา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 


อ.เพ็ญนภา เจริญศิลป์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


อ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 


อ.ศศิวิมล โมอ่อน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


อ.ปิยะชาติ บริสุทธิ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 


อ.ดร.อุทุมพร สมพงษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์


อ.ดร.โชคชัย เชื้อหนองทอน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มวิชาภาษาไทย
 


ผศ.ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย


อ.สัณหกัญญา อรุณธารี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย
 


ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย


อ.เครือหวาย พรหมมา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย
 
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


อ.สุมาลี ศรีชัยสวัสดิ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


อ.ศิริสุข นาคะเสนีย์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


อ.ดรุณี แก้วสุวรรณ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


อ.ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


อ.ยุภาวรรณ ดวงอินตา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


อ.ภัชรี วาดี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 


ผศ.วิทยา พาสุกรี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ


อ.ดร.สมบัติ เกตุสม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 


อ.ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 679,086 ผู้เยี่ยมชม