วันเสาร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ
ผอ.กองบริหารงานบพิตรพิมุขฯ
 


น.ส.วันเพ็ญ ทองคุ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


น.ส.นิตยา คลังคา
หัวหน้างานแผนและคลัง
 


ผศ.วิทยา พาสุกรี
หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์


อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 


อ.อรุณวรรณ กัมภูสิริพงษ์
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


อ.พีรศุษม์ ทองพ่วง
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 652,207 ผู้เยี่ยมชม