วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาจีน


อ.มโนรัตน์ สมคะเนย์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 


อ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


อ.ชุลี ปัญจะผลินกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 


อ.ทัศนี จันทรภาส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


อ.ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 


อ.รุ่งฤดี นาอ่อน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


อ.มาศวิกา ไชยภู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 


Ms.Diadema Agaton Ronquillo
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 
 
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 679,070 ผู้เยี่ยมชม