วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาจีน


อ.ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 


อ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


Mr.Daisuke Ueno
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 


Mr.Yukitaka Morisawa
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


อ.ฉัตรกมล รอดประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 


Ms.Nao Mutsuura
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


อ.ปองพนธ์ สวนศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 


อ.ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 612,311 ผู้เยี่ยมชม