วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ 4-6 มิถุนายน 2561

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนฯ 5 มิถุนายน 2561

ต้อนรับ คณะศาลแขวงปทุมวัน 5 มิถุนายน 2561


ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 2/2561 4 มิถุนายน 2561

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมในวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ KOYASAN UNIVERSITY, JAPAN 23 พฤษภาคม 2561


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 7 พฤษภาคม 2561

บรรยากาศการรับรายงานตัว (รอบรับตรง ทปอ.) 3 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม Big Cleaning Day 30 เมษายน 2561


การประชุมเพื่อชี้เเจงและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการสายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 23 เมษายน 2561

งานสืบสานประเพณีไทย 9 เมษายน 2561

มอบทุนการศึกษา 4 เมษายน 2561


ประชุมอาจารย์ 2 เมษายน 2561

โครงการอบรมเชิงบูรณาการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ 2 เมษายน 2561

งานปัจฉิมนิเทศ กยศ. 28 มีนาคม 2561


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาเเละวิทยาลัยหน่วยงานเทียบเท่ารอบ 9 เดือน 28 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 28 มีนาคม 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ 28 มีนาคม 2561


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการสืบสานวัฒนธรรมไทย 26-27 มีนาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2561 22 มีนาคม 2561

โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาจีน Summer Camp 22 มีนาคม 2561


การประชุมสัญจรเพื่อติดตามปัญหาในการปฏิบัติงาน ของ 3 พื้นที่ 19 มีนาคม 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 คุณทวีพันธ์ อิงคานุสรณ์ 15 มีนาคม 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 13 มีนาคม 2561


งาน 133 ปี บพิตรฯ ยิ่งนาน..ยิ่งรักกัน 10 มีนาคม 2561

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เพื่อความเป็นเลิศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 7-8 มีนาคม 2561

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 5 8 มีนาคม 2561


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจและฝึกงาน 5 มีนาคม 2561

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (บริหารธุรกิจ) 28 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ศิลปศาสตร์) 28 กุมภาพันธ์ 2561

job fair 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครงาน 27 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมคณะศิลปศาสตร์ 4 พื้นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมงาน 133 ปี บพิตรฯ 22 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านบริหารธุรกิจแก่นักศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 2561

การเสวนา เมื่อมังกรผงาด ภาษาจีนจึงขาดไม่ได้ 22 กุมภาพันธ์ 2561

งานตรุษจีนเยาวราช 16-17 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการ Geotalent นำความรู้สู่สาขาวิชาสารสนเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเปิดโลกกว้างทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 14 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมสภาคณาจารย์เเละข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2561


กิจกรรมฟังบรรยายธรรมและการฝึกการปฏิบัติกรรมฐาน เจริญภาวนา 9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลประเภทหนังสั้น 9 กุมภาพันธ์ 2561


การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ 6 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการอบรมภาษาอาเซียนในวิชาชีพรุ่นที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการฝึกอมรมระยะสั้นการเพิ่มศักยภาพนักบัญชีด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2 3-4,10-11 กุมภาพันธ์ 2561


การรับบริจาคโลหิต 31 มกราคม 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม (Two be Number one) 31 มกราคม 2561

ประชุมชี้แจงศูนย์บริการวิชาการ 23 มกราคม 2561


โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดก 12 มกราคม 2561

โครงการเปิดเรือนยืนถิ่นศิลปศาสตร์ (Liberal Art Open House 2018) 12 มกราคม 2561

โครงการ Liberal Arts Open House(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ) 12 มกราคม 2561


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 10 มกราคม 2561

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 493,587 ผู้เยี่ยมชม