วันเสาร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
งานบริหารทั่วไป
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.วันเพ็ญ ทองคุ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน 5240
ส่วนงานสารบรรณ
น.ส.กาญจนา ม่วงมา
หัวหน้าส่วนงานสารบรรณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5241
น.ส.สุวิมล ศรีขจร
เจ้าหน้าที่ส่วนงานสารบรรณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5123
น.ส.พรพิมล เดชกล้า
เจ้าหน้าที่ส่วนงานสารบรรณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5123
ส่วนงานบุคลากร
น.ส.ปิยะดา ทองจันทร์
หัวหน้าส่วนงานบุคลากร
เบอร์ติดต่อภายใน 5120
น.ส.ศตคุณ สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบุคลากร
เบอร์ติดต่อภายใน 5120
น.ส.ชัชชญา จันทรวรรณ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบุคลากร
เบอร์ติดต่อภายใน 5120
ส่วนงานประชาสัมพันธ์
น.ส.กาญจนา ม่วงมา
หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อภายใน 5124
น.ส.ราตรี โคตรหา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อภายใน 5124
ส่วนงานช่วยอำนวยการ
น.ส.วันเพ็ญ ทองคุ้ม
หัวหน้าส่วนงานช่วยอำนวยการ
เบอร์ติดต่อภายใน 5240
น.ส.กาญจนา ม่วงมา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานช่วยอำนวยการ
เบอร์ติดต่อภายใน 5241
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 537,941 ผู้เยี่ยมชม