วันเสาร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
งานแผนและคลัง
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ
หัวหน้างานแผนและคลัง
ส่วนงานพัสดุ

น.ส.นิตยา คลังคา
หัวหน้าส่วนงานพัสดุ
แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)

น.ส.นิตยา คลังคา
หัวหน้าแผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)

น.ส.ศริณีนุช ประทุม
เจ้าหน้าที่แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
แผนกควบคุมคลัง

น.ส.ศริณีนุช ประทุม
หัวหน้าแผนกควบคุมคลัง

นายโชติพงศ์ วงศ์สัมมาชีพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคลัง

นางสาวจันทร์จิรา คำถา
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคลัง
ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ

นางอมราภรณ์ ไทยขำ
หัวหน้าส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ
แผนกการเงินและบัญชี

น.ส.สุพัตรา รอดใจดี
หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี

น.ส.ฐิติกานต์ อุ่นสาลี
เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและบัญชี

นางนิชดา ผูกไมตรี
เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและบัญชี
แผนกแผนและงบประมาณ

น.ส.ฐิติกานต์ อุ่นสาลี
หัวหน้าแผนกแผนและงบประมาณ

นายธัชพงศ์ กระตือหน
เจ้าหน้าที่แผนกแผนและงบประมาณ
แผนกเบิกจ่าย

นางอมราภรณ์ ไทยขำ
หัวหน้าแผนกเบิกจ่าย

น.ส.สุกัญญา บวรรัตนบุญญา
เจ้าหน้าที่แผนกเบิกจ่าย

นางนัทรีภรณ์ ดอนโคตร
เจ้าหน้าที่แผนกเบิกจ่าย

น.ส.สุดารัตน์ ชลเดช
เจ้าหน้าที่แผนกเบิกจ่าย
แผนกประเมินผลและรายงาน

น.ส.ฐิติกานต์ อุ่นสาลี
หัวหน้าแผนกประเมินผลและรายงาน

นายธัชพงศ์ กระตือหน
เจ้าหน้าที่แผนกประเมินผลและรายงาน
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 537,790 ผู้เยี่ยมชม