วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
งานบริหารสินทรัพย์
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอมราภรณ์ ไทยขำ
หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์
ส่วนงานบริหารสินทรัพย์และรายได้

ผศ.วิทยา พาสุกรี
หัวหน้าส่วนงานบริหารสินทรัพย์และรายได้

น.ส.กรวิการ์ เนียมโงน
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารสินทรัพย์และรายได้
ส่วนงานอาคารและสถานที่

ผศ.วิทยา พาสุกรี
หัวหน้าส่วนงานอาคารสถานที่

น.ส.กรวิการ์ เนียมโงน
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายวิเชียร โสภา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายพายัพ สุศีลสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นางอะลิสา บุญธรรม
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายสำราญ อินจันทร์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายคำมี ภาดี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายสุระพล พานทอง
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นางนิตยา ภาดี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายกิตติพงศ์ ดีพิจารณ์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นายประสิทธิ์ ภาดี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่

นางจิตรนภา บุญประสพ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่
ส่วนงานยานพาหนะ

ผศ.วิทยา พาสุกรี
หัวหน้าส่วนงานยานพาหนะ

น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ

นายเสรี ฉายพิมาย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ

นายบุญชู ฉายพิมาย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ

นายประโยชน์ สินโป๋
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ

นายสุระพล พานทอง
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ

นายวิรัตน์ วงษ์ทองคำ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานยานพาหนะ
ส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์
หัวหน้าส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย

น.ส.กรวิการ์ เนียมโงน
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 545,566 ผู้เยี่ยมชม