วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
งานบริการการศึกษา
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ส่วนงานกิจการนักศึกษา

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้าส่วนงานกิจการนักศึกษา

น.ส.อังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจการนักศึกษา
แผนกกีฬา

อ.ดร.สมบัติ เกตุสม
หัวหน้าแผนกกีฬา

น.ส.กรวิการ์ เนียมโงน
เจ้าหน้าที่แผนกกีฬา
แผนกนักศึกษาวิชาทหาร

อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม
หัวหน้าแผนกนักศึกษาวิชาทหาร

น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่แผนกนักศึกษาวิชาทหาร
ส่วนงานสวัสดิการนักศึกษา

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้าส่วนงานสวัสดิการนักศึกษา
แผนกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้างานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนศึกษา

อ.ภัชรี วาดี
เจ้าหน้าที่แผนกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และทุนการศึกษา

น.ส.พรพัชร์ชา พิทักษ์คุณาวงษ์
เจ้าหน้าที่แผนกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และทุนการศึกษา
แผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล

อ.สุรัชฎา เมขลา
หัวหน้าแผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล

น.ส.กรรณิการ์ หมีบังเกิด
เจ้าหน้าที่แผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล
แผนกด้านประกันอุบัติเหตุ

อ.สุรัชฎา เมขลา
หัวหน้าแผนกประกันอุบัติเหตุ

น.ส.กรรณิการ์ หมีบังเกิด
เจ้าหน้าที่แผนกประกันอุบัติเหตุ
ส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อ.สมบัติ แซ่เบ๊
หัวหน้าส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ภูวดลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 545,565 ผู้เยี่ยมชม