วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อรุณวรรณ กัมภูสิริพงษ์
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา

อ.อรุณวรรณ กัมภูสิริพงษ์
หัวหน้าส่วนงานทะเบียนนักศึกษา

นายกิตติธัช ตาไธสง
เจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
ส่วนงานระบบฐานข้อมูล

ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
หัวหน้าส่วนงานระบบฐานข้อมูล

นายอธิป ชัยยะ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบฐานข้อมูล

นายพงศ์กฤช โชติภิรมย์กุล
เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบฐานข้อมูล

นางสาวสุกันตา มิตรวงษา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบฐานข้อมูล

นายธนารักษ์ โคตจันทร์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบฐานข้อมูล
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 545,564 ผู้เยี่ยมชม