วันเสาร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
งานบริหารทั่วไปงานแผนและคลังงานบริหารสินทรัพย์
งานบริการการศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.พีรศุษม์ ทองพ่วง
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา

นายแวดือเระ แวสาเหาะ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา

นายสมเกียรติ ดิษฐศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา

น.ส.มณีนิล โพธิ์ย้อย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ เป็งสีเจริญ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์พล วิไลธำรงกุล
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงานห้องสมุด

น.ส.ธิดารัตน์ คุ้มประดิษฐ
หัวหน้าส่วนงานห้องสมุด

น.ส.เมทะนี ก่ำกองกูล
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด

น.ส.ศิขรินรัตน์ สมมิตร
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ภัสสรณ์ ฤทธิ์คำรบ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงทิพย์ พลับแก้ว
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด

นายวิรุฬห์ เจริญเมือง
เจ้าหน้าที่ส่วนงานห้องสมุด
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 537,788 ผู้เยี่ยมชม